VVK ympäristötiedote

Uudenmaan ympäristökeskus on vuosina 2004 – 2006 käsitellyt yli 100 helsinkiläisen huvivenesataman alusjätelain ja -asetuksen mukaisen jätehuoltosuunnitelman. Näistä satamista 50 Uudenmaan ympäristökeskus on merkinnyt ympäristösuojelun tietojärjestelmään (VAHTI). Vuosaaren Venekerhon jätehuoltosuunnitelma on virallisesti hyväksytty ja talletettu em. keskuksen tietojärjestelmään syksyllä 2006.

Suunnitelmien jätelain nojalla tapahtuvan valvonnan Uudenmaan ympäristökeskus siirsi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuoden 2007 alussa. Valvonnan keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat: roskaantuminen satamissa ja talvisäilytysalueilla, ongelmajätteiden ja kemikaalien varastointi satamissa ja talvisäilytysalueilla, jätehuollon järjestäminen ja tiedotus venekerhoissa, jätevesien maaperän pilaantumisen ehkäisy talvisäilytysalueilla ja septitankkien jätevesien vastaanoton järjestäminen.

Lainsäätäjät ja Helsingin kaupunki ovat asettaneet meille seuraavat tiukat vaatimukset jätteiden käsittelystä ja keräämisestä.

Jätelaki

Maissa jätteen tuottajan on huolehdittava jätteen keräyksen järjestämisestä ja jätteen haltijan on huolehdittava jätteen kuljetuksen järjestämisestä. Lisäksi laissa todetaan:

Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Merenkulun ympärisönsuojelulaki

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) on tullut voimaan 1.1.2010 ja asetus merenkulun ympäristönsuojelusta(76/2010) 5.2.2010. Lain 9 luvun mukaisen huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä. Merenkulun ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty tarkemmin alusjätteiden vastaanottojärjestelyistä huvivenesatamassa ja jätehuoltosuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä.

Helsingin ympäristönsuojelumääräykset 23.3.2009

8§ Veneiden pesu ja huolto

Veneiden pesu hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla on sallittu ainoastaan tätä tarkoitusta varten rakennetuilla pesupaikoilla, joista jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin öljynerottimen kautta.

Talvisäilytysalueilla veneitä voidaan pestä muilla kuin hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla siten, että jätevedet imeytetään maaperään tai johdetaan sadevesiviemäriverkostoon.

Veneitä satunnaisesti pelkällä vedellä pestäessä jätevedet voidaan johtaa vesistöön tai sadevesiviemäriverkostoon tai imeyttää maaperään.

Veneiden pohjamaali on poistettava tiiviillä alustalla, joka estää ympäristölle haitallisten maalijätteiden pääsyn maaperään ja jolta maalijäte voidaan kerätä mahdollisimman tarkoin talteen. Veneiden hiontapölyn leviäminen ympäristöön on estettävä.

Hiontajäte on ongelmajätettä ja se on kerättävä talteen ja toimitettava YTV:n ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Helsingissä toimii ympäristölautakunta ja ympäristökeskus.

Jätteiden käsittely VVK:ssa

Vuosaaren venekerho on vuonna 2006 tehnyt Uudenmaan Ympäristökeskuksen vaatiman jätehuoltosuunnitelman ja päivittänyt sen 11/2009. Suunnitelma on tallennettu em. Ympäristökeskuksen tietojärjestelmään ja sen noudattamista tullaan valvomaan vuositasolla.

Jätteenkeräys

Kerho on järjestänyt satama-alueelle keräyspisteet ongelmajätteille ja sekajätteelle.

Poistetun pohjamaalin talteenottoa varten kerholla on 2 kpl syklonityyppisiä pölyimuriin liitettäviä keräilyastioita, jotka soveltuvat sekä käsin että koneellisesti tehtävään pohjamaalin poistoon ja talteenottoon. Myös hankittuja suojapeitteitä voi levittää veneen alle hiontapölyn talteenottoa varten ja estää sillä hiontapölyn pääsy maaperään. Hiontapöly on ongelmajätettä ja se tulee toimittaa muovipussissa maalijätteille tarkoitettuun astiaan.

Ongelmajätteet

Merkityt astiat katoksessa ” Pajan” takana

  • käytetyt akut
  • jäteöljy
  • öljyn suodattimet
  • pilssivesi
  • jäähdytinneste
  • maalijäte

Kerholaisten tulee toimittaa em. jätteet niille tarkoitettuun merkittyyn astiaan ja viedä myös tyhjät keräilyastiat sekajätteille tarkoitettuun, vanhaa pääporttia vastapääpäätä sijaitsevaan katettuun luukulliseen siirtolavaan.

Jäteöljy saa sisältää enintään 10 % vettä, jolloin sen jatkokäsittely on meille ilmaista.

Sekajätteet

Sekajätteet tulee toimittaa vanhaa pääporttia vastapäätä sijoitettuun katettuun luukulliseen siirtolavaan. Myös alueella olevat pienemmät pyörillä varustetut jäteastiat tulee tyhjentää siirtolavalle niitten tultua täyteen.

HUOM: Siirtolava on tarkoitettu vain kerhon toiminnan tuottamalle sekajätteelle ja veneilyn tuottamalle talousjätteelle.

Septitankit ja pilssivedet

Kalkkihiekantorin länsilaidalla on Helsingin kaupungin toimittama ja ylläpitämä veneen käymäläjätesäiliön (septitankin) ja pilssin imutyhjennyspaikka.

Satama-alue ja laiturit

Vesillelaskun ja pukkitalkoiden jälkeen on jokaisella velvollisuus siistiä oma telakointipaikkansa. Laitureilla ei saa säilyttää mitään irtotavaraa tai verkkomerkkejä, naruja tai ankkureita. Myös verkkojen puhdistus laitureilla on kielletty. Kalanperkuuta varten on tehty oma paikka satama-alueen länsireunalle.

Pidäthän sataman siistinä!

Kerhotalo ja pihapiiri

Viime vuosina on kerhotalon ja sen pihapiirin kunnostamiseen ja siistimiseen panostettu runsaasti talkootunteja. Pitäkäämme kaikki huoli siitä, että paikat pysyvät siistinä niin kuistilla kuin grillin ympärillä. Illanvieton ja grillauksen jälkeen on roskat toimitettava luukulliselle roskalavalle eikä kuistin ulkopuoliseen avoroskikseen, josta linnut levittävät ne ympäri piha-aluetta.

Ympäristö ja sen suojelu on meidän kaikkien yhteinen asia. Pitäkäämme huoli siitä, että VVK on kerho, joka hoitaa ympäristöasiansa vuokraisäntää, naapureita ja kanssaveneilijöitä tyydyttävällä tavalla.